COOKIE- & PRIVACYVERKLARING / privacystatement

AAA Propulsion B.V. https://aaapropulsion.com/
Over ons/about us: 
AAA Propulsion B.V.
Expeditieweg 21-02
6657 KM Boven-Leeuwen
Vragen/questions of een verzoek indienen? projects@aaapropulsion.com
Persoonsgegevens - We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u / Personal data - We (possibly) process the following personal data about you:
A. NAW-gegevens
B. Telefoonnummer
C. E-mailadres
D. IP-adres

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van klanten, leveranciers en andere opdrachtnemers

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens door aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten of aangevraagde diensten. Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit doen wij door een zogenaamde ‘Verwerkersovereenkomst’ met deze partij af te sluiten. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens beveiligd zijn en worden verwijderd wanneer deze niet meer gebruikt worden. Wij zullen uw persoonsgegevens verder niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is

Direct marketing

Wij zullen de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Wij hebben bij het gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel een gerechtvaardigd belang, namelijk het aan de man brengen van onze producten en diensten. Iedere keer dat wij u een reclamemailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/tele...] Social media We willen het voor u graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan. • Facebook • Instagram • LinkedIn • Twitter • Pinterest.

Google Analytics

Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom ana[1]lytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 26 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

Youtube

We embedden onze eigen YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s u al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor u relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vindt u hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Links

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.

Inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of laten verwijderen, kan dat via onderstaande contactgegevens:
- Per mail naar: projects@aaapropulsion.com
- Per post naar: AAA Propulsion B.V. Expeditieweg 21-02 6657 KM Boven-Leeuwen
Om misbruik hiervan te voorkomen kunnen wij u vragen, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw pasfoto en BSN af te schermen. Wijzigingen We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden de bezoekers van onze website aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen.

Privacystatement

COLLECTION AND USE OF PERSONAL DATA FROM CUSTOMERS, SUPPLIERS AND OTHER CONTRACTORS

We would like to point out that we will collect and use the personal data you provide to us because this is necessary to conclude and execute any agreement with you. This applies to our (potential) customers as well as to parties from whom we purchase goods and/or services.
If you are a (potential) customer of ours, we use your data to be able to send you a quote, to determine which specifications or wishes a certain item or service must meet, to be able to deliver items or to carry out work for you. to be able to perform, to invoice and to be able to communicate with you smoothly and efficiently about the implementation aspects of the agreement.
If you are a (potential) supplier or other contractor, your personal data are also necessary for the conclusion and execution of the agreement. When purchasing, this is necessary to be able to let you know which specifications or wishes a certain item or service must meet in our opinion, to be able to send a request for quotation or to place an order with you, to be able to pay your invoices and communicate with you smoothly and efficiently about other aspects of the agreement.
You are not obliged to provide us with your personal data. If you do not provide us with any or insufficient personal data, it is possible that we will not be able to carry out the aforementioned activities.

PROVISION TO THIRD PARTIES

We pass on your personal data to third parties when this is necessary for the delivery of the products or services you have ordered. When we provide your data to a third party, we ensure that your data is not used for other purposes. We do this by concluding a so-called 'Processing Agreement' with this party. We also agree that your data is secured and will be deleted when it is no longer used. We will not provide your personal data to other parties, unless this is legally required or permitted

DIRECT MARKETING

We will store and use the personal data you have provided to inform you personally by e-mail in the future about our existing and new products and services and, if necessary, to make you an offer. We have a legitimate interest in using your personal data for this purpose, namely to market our products and services. Every time we send you an advertising mailing, you have the option to let us know that you no longer wish to receive it. See the unsubscribe link at the bottom of every mailing.

COOKIES

A cookie is a small file that is sent by our website and placed on peripheral devices by your browser. The information stored in the cookie may be sent back to our website when you visit the website again. More information about cookies can be found on the ConsuWijzer website: [http://www.consuwijzer.nl/tele...] Social media We would like to make it as easy as possible for you to share the content of our website via social media. This can be done by means of a number of social media buttons. Read the privacy statements of the respective social media channels to find out how they handle privacy. • Facebook • Instagram • LinkedIn • Twitter • Pinterest.

Google Analytics

Because we would like to know how our visitors use the website, so that we can optimize the use of the website, we use Google Analytics. Analytical cookies from Google are therefore placed via this website. These Google Analytics cookies are stored for 26 months. We have anonymized all data.

Youtube

We embed our own YouTube videos on the website. YouTube (Google) therefore places cookies to see which videos you have already viewed. In that case, Google also places cookies that ensure that more relevant advertisements are displayed for you. More information about the use of cookies by Google can be found here. These cookies are stored for a maximum of 2 years.

Disable and delete

Do you want to disable or delete the cookies? You can do this through your browser settings. If necessary, use the help function of your browser to find out how you can do this.

Links

We may have to change our privacy statement, for example because we have started to use a different method. We will always publish the new privacy statement on our website. If the changes affect you directly, we will also communicate the changes to you directly.

Inspection and modification of your personal data

If you want to view, change or have your personal data removed, you can do so via the contact details below: - By mail to: projects@aapropulsion.com - By mail to: info@aaapropulsio.com